RODO

 

OCHRONA DANYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO

 

Realizując zasady podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych, informujemy zgodnie z art.13 ust. 3 i 4 RODO, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie:

KBU Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Plac na Groblach 21/d, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000449095.

 

KONTAKT

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Plac na Groblach 21/d, 31-101 Kraków
 2. przez pocztę elektroniczną na adres: administracja@kbu.com.pl


W sprawach związanych z ochroną danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych na adres: iod@kbu.com.pl

 

CELE, PODSTAWY I KATEGORIE DANYCH

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z prawem wynikającym z ogólnego rozporządzenia RODO spełniając poniższe warunki:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (REKRUTACJA – imię i nazwisko, adres, nr telefonu, wykształcenie, przebieg zatrudnienia);
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w związku z Kodeksem cywilnym: UMOWA dane niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej, dane kontrahenta);
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO - zgodnie z obowiązkami prawnymi (między innymi w związku z Kodeksem pracy
  UMOWA O PRACĘ dane niezbędne do zawarcia umowy o pracę oraz UBEZPIECZENIEMdane do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych);
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO - na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora (między innymi w celu prowadzenia MONITORINGU wizyjnego oraz GPS dla ochrony osób i mienia, KORESPONDENCJI imię i nazwisko, adres e-mail oraz w celu dochodzenia praw i roszczeń);

 

ODBIORCY I PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO jedynie w celu realizacji usług. Odbiorcami Państwa danych osobowych w zakresie usług IT oraz finansowo-ubezpieczeniowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w celu realizacji tych usług.

Na co dzień nie współpracujemy z krajami spoza UE.

Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 

CZAS

Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze lub na podstawie zgody, przez czas realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie w przypadku:

 • korespondencji przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu;
 • CV przez okres 1 roku;
 • dokumentacji rozliczeniowej oraz innych dokumentów z nią związanych przez okres 6 lat lub przez okres przedawnienia roszczeń;
 • dokumentacji pracowniczej przez okres 10 lat;
 • danych z monitoringu wizyjnego oraz GPS przez okres do 3 m-cy;

 

PRAWO

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);


KBU Sp. z o. o. oświadcza i zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadającym wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

Szczegółowe informacje dostępne również w siedzibie Administratora.